Green Tomato Pie, Take Two

Green tomato pie, take two.